දරුවන්ට නිදහසේ ඉගෙන ගන්න ඉඩදෙන ලොව සාර්ථකම ෆින්ලන්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමය

ෆින්ලන්ත පාසල් අධ්යාපන ක්රමය වසර 9ක් අනිවාර්යයෙන් ම ලැබිය යුතුයි. එනම්, 9 වසර හෙවත් අවුරුදු 16ක් වනතුරු අධ්යාපනය ලබා , තමන් කැමති ක්ෂේත්රයක් තෝරාගන්නට දරුවන්ට අවස්ථාව සලසනවා. තමන්ගේ හැකියාවන්ට ගැලපෙන පරිදි උසස් අධ්යාපන ක්ෂේත්රයක් තෝරා ගන්නට හෝ රැකියාවකට පිවිසෙන්නට , මේ හරහා ඉඩහසර ලැබෙනවා. නමුත් උසස් අධ්යාපනය නොලැබුවාට, ඔවුන්ව නූගතෙක් බවට හංවඩු ගසන්නේ නැහැ.

Add Comment